Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe

din orașul Dărmănești

     Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din orașul Dărmănești și promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investiții în eficiența energetică a blocurilor de locuințe.
     Dominanta generală a zonei este regimul scăzut în înălțime, în general pe parter și mai puțin P + 1, organizate în locuințe unifamiliale cu loturi mari, ceea ce a condus și la o densitate mică în teritoriu, de unde rezultă un disponibil de teren.
    În orașul Dărmănești, s-a realizat o zonă de locuit cu locuințe colective în blocuri cu regim de înălțime P+2, P+3. Acestea au fost construite în perioada 1960 – 1972 si 1985 - 1987 în scopul cazării muncitorilor și specialiștilor ce lucrau în unitățile economice ale orașului și în special la Rafinărie, și fac obiectul unor proiecte tipizate. Ca atare majoritatea blocurilor sunt lângă platforma Rafinăriei. Aceste blocuri, au fost realizate din structuri de zidărie portantă de cărămidă, elemente prefabricate din beton armat și planșee din beton armat. Ritmul accelerat în care s-au realizat aceste locuințe și termenele limită de finalizare, de cele mai multe ori imposibil de realizat, au afectat deseori atât calitatea execuției lucrărilor, precum și a execuției corecte a straturilor termo și hidroizolante aplicate la elementele anvelopei. La aceste blocuri încălzirea se realizează cu agent termic – lemne, cu centrale termice de apartament ce funcționează cu gaze naturale, acestea fiind montate în ultimii ani.
     Proiectul își propune următoarele obiective specifice, ce vor fi atinse prin activitățile și lucrările propuse în cadrul proiectului, respectiv:
   - Reabilitare termică a 8 blocuri de locuințe, din orașul Dărmănești, jud. Bacău, cu un număr total de 92 apartamente;
   - Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru blocurile reabilitate;
   - Reducerea pierderilor de căldura și a consumurilor energetice;
   - Reducerea consumurilor pentru încălzire.
     Atingerea obiectivului general și realizarea obiectivelor specifice ale proiectului, prin implementarea activităților și obținerea rezultatelor prevăzute la nivelul acestuia, se aliniază cu prioritățile naționale curente, în concordanță cu Planul Național de Dezvoltare al României care stabilește prioritățile de investiții publice de dezvoltare și Strategia Energetică Națională, care include obiectivul de îmbunătățire a eficienței energetice.

     Justificare 
     Conform obiectivelor priorității de investiție: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, prin reabilitarea termică a blocuri de locuințe. În contextul celor menționate, proiectul răspunde prin reducerea cu 50% a consumului de energie, conform indicatorilor tehnico-economici prezentați în Documentația de avizare a lucrărilor. Prin execuția lucrărilor de șarpantă a blocurilor care momentan sunt prevăzute cu terasa se evita acumularea apei meteorice din subsolul blocului, implicit scăderea riscului de îmbolnăvire a locatarilor și reducerea riscului de deteriorare a fundațiilor prin acumularea de apă în subsol. De asemenea prin execuția trotuarelor perimetrale se reduce riscul de infiltrații a apelor pluviale din exterior și acumularea lor în subsolul blocurilor. Prin execuția balcoanelor și logiilor și schimbarea ferestrelor duble de lemn cu tâmplărie termopan la toate blocurile, finisarea fațadelor într-un mod coerent se îmbunătățește confortul locatarilor și imaginea orașului.
     Grup țintă / potențiali beneficiari
     Beneficiarul direct al investiției propuse este Orașul Dărmănești, solicitantul prezentei cereri de finanțare și responsabilul întreținerii întregii infrastructuri ce se va obține prin implementarea proiectului.
Printre beneficiarii direcți, se număra locatarii a 92 de apartamente, din 8 blocuri de locuințe. Locuința reprezintă un element foarte important în definirea standardului de viață al unei gospodarii, atât din punct de vedere al caracteristicilor tehnico-constructive și funcționale, cât și sub aspectul cheltuielilor impuse de întreținerea ei. După întreținere, mulți dintre locatari se confrunta cu probleme serioase privind locuința, iar pentru aceasta, se propun următoarele lucrări de execuție, prezentate în proiect:
   - izolarea termică a pereților exterior
   - înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare
   - termoizolarea terasei
   - izolarea termică a planșeului peste subsol
     Odată cu efectuarea lucrărilor prevăzute mai sus se pot executa și următoarele lucrări cuprinse în documentația de proiectare:
   - lucrări de refacere a finisajelor fațadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare.
     Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe se vor simți prin reducerea costurilor cu încălzirea, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate. Acest domeniu major de intervenție va contribui la coeziunea socială, acordând o atenție deosebită grupurilor vulnerabile ale populației cu venituri mici, stabilindu-se un mecanism pentru ca această categorie de populație să beneficieze de implementarea investițiilor. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe, va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:
   - îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior;
   - reducerea pierderilor de căldura și a consumurilor energetice;
   - reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire;

     Proiectul este depus în aplicația MYSmis și se află în evaluare.

     Valoare totală a investiției conform S.F. 1.912.652,66 lei din care
   - 60 % din valoarea eligibilă va fi finanțată prin Programul Operațional Regional
   - 40% din bugetul beneficiarului

  • Chimiei0 (295 kB)
  • Chimiei3 (275 kB)
  • Chimiei4 (263 kB)
  • centru2 (174 kB)
  • centru3 (97 kB)
  • chimiei1 (282 kB)
  • chimiei2 (294 kB)
  • rafinariei1 (267 kB)
  • rafinariei2 (287 kB)
Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.